Fundusze i Instytucje Publiczne

Fundusze i Instytucje Publiczne

Portal Czyste Powietrze

Portal Czyste Powietrze
Prolan sp. z o.o. opracowała i wykonała Portal Czyste Powietrze spełniający wymagania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w zakresie obsługi programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Nasza firma uruchomiła Portal, gdzie od 19.09.2018 r. Beneficjenci mogą składać wnioski w formie elektronicznej korzystając z w/w Portalu w każdym z 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo każdy zarejestrowany Beneficjent posiadający indywidualne konto ma dostęp do swoich danych (wniosku, umowy,  harmonogramu spłat, wezwań do zapłaty itd.) oraz statusów realizacji danej sprawy.
 
Portal jest zintegrowany z aplikacją dziedzinową danego WFOŚiGW co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych z  wniosku programu „Czyste Powietrze” do sytemu informatycznego Funduszu  i pozwala na optymalizację procesu obsługi wniosku oraz dalsze elektroniczne procedowanie danej sprawy.
 
Portal Czyste Powietrze przeznaczony jest dla osób fizycznych, które chcą wnioskować o dotację lub pożyczkę w ramach  programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Portal  ten jest w pełni zintegrowany poprzez integrator z bazą danych Oracle ZSI Prolan_IASF w 13-stu Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres informacji udostępniany dla Beneficjentów zależy od wymagań Zamawiającego i jest modelowany w integratorze. Wszystkie informacje gromadzone w bazie danych mogą być udostępnione na Portalu w tym np. statusy (stan realizacji wniosku lub umowy, rozliczenie z Beneficjentem itd).
Ze względów bezpieczeństwa baza danych Portalu jest odseparowana od bazy produkcyjnej ZSI (Oracle) . Wszelkie zmiany, które wprowadza Beneficjent nie przenoszą się bezpośrednio do bazy Oracle i podlegają weryfikacji przez upoważnionego pracownika Funduszu. Portal Czyste Powietrze jest dostępny z poziomu urządzeń mobilnych (Responsive Web Desing).
 
Szczegółowy zakres funkcjonalny obejmuje:
  • Możliwość umieszczania na stronach internetowych portalu aktualnych treści oraz zdjęć wraz z możliwością ich modyfikacji bez konieczności znajomości jakiegokolwiek języka programowania (CMS).
  • Możliwość rejestracji wniosku w oparciu o aktywny formularz PDF spełniający wymagania programu priorytetowego „Czyste Powietrze” wraz z wydrukiem wprowadzonego dokumentu i pełną kontrolą zarówno sumy kontrolnej, poprawności zarejestrowanych danych jaki i funkcji obliczeniowych czy wersji formularza.
  • Indywidualny dostęp kontrahentów do swoich danych poprzez zabezpieczenie unikalnym dostępem (nazwa użytkownika i hasło).
  • Możliwość prezentacji danych pozyskanych z bazy danych Funduszu w formie tabelarycznej z zastrzeżeniem wybranych pól przez Zamawiającego jako niedostępnych/poufnych.
  • Udostępnienie na Portalu wybranych informacji gromadzonych w bazie danych np. statusów (stanu realizacji wniosku lub umowy, rozliczeń
    z Beneficjentem itd).
  • Automatyczne generowanie dokumentów i danych informujących beneficjenta o stanie rozliczeń z Funduszem np. Karty Planowanego Rozliczenia, korespondencji, powiadomień o odsetkach, Karty Rozliczenia Umowy itd.
  • Wszelkie zmiany, które wprowadza Beneficjent nie przenoszą się bezpośrednio do bazy Oracle i podlegają weryfikacji przez upoważnionego pracownika Funduszu.