Prolan ERP

Prolan ERP

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Moduł Kadry i Płace został poszerzony o moduł Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
System jest rozwiązaniem optymalizującym zarządzanie zasobami ludzkimi we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji. Porządkuje i standaryzuje stosowane procedury opisu struktury organizacyjnej, ułatwia procesy rekrutacji, oceny kompetencji oraz efektów pracy. Usprawnia planowanie i realizację rozwoju i szkoleń pracowników. W systemie zawarta jest koncepcja zarządzania, w centrum której znajduje się pracownik.