Prolan ERP

Prolan ERP

Sprawozdawczość finansowa

Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia wymaga systematycznego zbierania i analizowania informacji. Oferowany moduł Sprawozdawczość finansowa jest rozwiązaniem przeznaczonym dla Działu Księgowości i Zarządu, jako narzędzie wspomagające i ułatwiające prowadzenie księgowości i zarządzanie finansami firmy. Program obejmuje sprawozdawczość księgową, układy kalkulacyjne, analizy finansowe, wskaźniki ekonomiczne. Podstawowy zakres informacji prezentowany jest w formie tabel i wykresów.


Moduł Sprawozdawczość finansowa umożliwia:

  • Dokonywanie analiz w oparciu o informacje z planu kont oraz o informacje zawarte w rejestrach zakupów i sprzedaży. Do analiz tych można zaliczyć m.in. zestawienia bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdań FO1, VAT, CIT itd.;
  •  Analizę i prezentację wskaźników finansowych i zestawień w układzie 12-miesięcznym oraz prezentację graficzną w postaci wykresów w/w zestawień i wskaźników;
  • Zdefiniowanie dowolnego wskaźnika finansowego z określeniem algorytmu obliczeń, w tym m.in. wskaźnika zaangażowania majątku trwałego [%], wskaźnika zyskowności sprzedaży [%], ROA [%], ROE [%], wskaźnika płynności, Wilcoxa, KO, ZKO itd.