Prolan ERP

Prolan ERP

Finansowo-Księgowy

Jednym z elementów oferowanych przez nasz system ERP jest program finansowo-księgowy.
Moduł ten jest całkowicie zgodny z Ustawą o Rachunkowości. Stanowi on w istocie kompleksowy system księgowy, umożliwiający wygodne, zintegrowane prowadzenie całej księgowości przedsiębiorstwa.
Program finansowo-księgowy, będący elementem oprogramowania Prolan ERP, pozwala na realizowanie wszystkich operacji księgowych, od tworzenia planu kont i wygodnego księgowania dokumentów z bieżącego obiegu, przez prowadzenie rozrachunków i windykacji, aż po automatyczne generowanie deklaracji F01, rachunku zysków i strat, czy bardziej zaawansowanych i w pełni konfigurowalnych zestawień i raportów.
Program może funkcjonować w połączeniu z innymi modułami oferowanymi przez Prolan ERP, bądź też samodzielnie. Aplikacja współpracuje z dowolnym systemem bankowym, zarówno w celu importowania wyciągów, jak i eksportowania zleceń przelewów. Dzięki proponowanemu przez nas programowi finansowo-księgowemu, będziecie mogli Państwo także przesyłać (z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego) elektroniczne deklaracje VAT, CIT, itp. do systemu e-deklaracje.
Jako podstawowe dane wejściowe służą dowody księgowe, których wprowadzanie może odbywać się bezpośrednio do programu, lub pośrednio za pomocą automatycznych funkcji innych modułów.
Aby możliwa była kontrola automatycznego rozksięgowania, automatyczne dekrety księgowe przechowywane są w kartotece tzw. Importu danych.
Niezwykle bogata funkcjonalność modułu, umożliwia między innymi rejestrację zdarzeń w wartościach walutowych. Dzięki nowoczesnym mechanizmom efektywnie wspomagającym rozliczanie różnic kursowych, możliwe jest choćby uzgadnianie z klientem salda w obcych walutach.
Program pozwala również na przeprowadzanie analiz poza Księgą Główną (Planem Kont). Odbywa się to dzięki tzw. księgom pomocniczym, stanowiącym specjalne powiązanie z systemem kartoteki.
Kartoteki te w myśl Ustawy o Rachunkowości stanowią księgi pomocnicze w systemie Finansowo-Księgowym i umożliwiają zbudowanie przejrzystego i nieskomplikowanego Planu Kont.
Podkartoteki Planu Kont w naszym programie finansowo-księgowym wyposażone są w zestawienia analogiczne do Księgi Głównej.
Każde konto Księgi Głównej może być powiązane wyłącznie z pojedynczą podkartoteką. Powiązanie konta z podkartoteką powoduje wymuszenie w deklaracji wprowadzenia symbolu podkartoteki przy operacji na danym koncie.


Moduł Finansowo-Księgowy obejmuje kilka obszarów funkcjonalnych:

Podstawowa funkcjonalność modułu Finansowo-Księgowego.

Poniżej prezentujemy podstawowe funkcjonalności naszego modułu Finansowo-Księgowego:

 • Kartoteka Rejestru VAT, Kartoteka Kontrahentów, Kartoteka Planu Kont i dowolne podkartoteki Planu Kont;
 • Przejrzyste prowadzenie Kartoteki Kontrahenta wraz z rejestracją podstawowych danych (takich jak np. adres, czy dane kontaktowe), danych handlowych (np. formy płatności, limity kredytowe etc.), rachunków bankowych, czy danych odbiorców;
 • Rejestrowanie oraz ewidencja dowodów księgowych z następującymi funkcjami:

            - dokonywanie korekt, kopiowanie i stornowanie dokumentu księgowego,
            - automatyczne rozksięgowywanie zapłat,
            - zgodność stron WINIEN=MA,
            - kontrola merytoryczna,

 • Obsługa kompensat przez rejestrację kompensujących się rachunków, a także wydruk kompensat;
 • Obsługa Intrastat;
 • Swobodne definiowanie i generowanie zestawień z obrotów oraz sald rejestrowanych w kartotece np. wydruk z dziennika, wezwanie do zapłaty, stan konta, czy potwierdzenie salda;
 • Obsługa not odsetkowych – możliwość generowania not dla wielu kontrahentów na określony dzień, wraz z możliwością określenia kwoty minimalnej odsetek.


Finansowo-Księgowy – Rejestr VAT
 

Dzięki Rejestrowi VAT możliwe jest ewidencjonowanie wszelkich faktur (także w walucie obcej) zakupu i sprzedaży, w sposób całkowicie zgodny z wymogami stawianymi przez Ustawę o Podatku VAT.

Ewidencjonowanie faktur może odbywać się w jednym, bądź kilku rejestrach, które są w pełni definiowalne przez użytkownika. Rejestr VAT udostępnia możliwość wprowadzenia całkowicie dowolnej dodatkowej dekretacji, w tym również kosztowej. Można wykonać automatyczny dekret z danego rachunku, a także wydrukować dowód księgowania i wykonać okresowy dekret z podziałem na VAT, koszty, zobowiązania, bądź np. należności.

W większości przypadków zapisy w Rejestrze VAT wykonywane są automatycznie przez moduły dziedzinowe. Przykładem może tu być choćby zatwierdzenie faktury sprzedaży w module Dział Handlu, które sprawia, że dokonany zostaje automatyczny zapis w Rejestrze Sprzedaży, a zatwierdzenie Raportu Kasowego w ramach modułu Kasa spowoduje wprowadzenie zapłaty do określonego rachunku w Rejestrze.

Poziom Rejestru VAT udostępnia różnorodne analizy oraz zestawienia, takie jak np.:

 •  Zestawienie płynności finansowej;
 •  Zestawienie potrzebne do rozliczeń podatku VAT;
 •  Zestawienie rachunków wymaganych do zapłaty w danym dniu z możliwością zdefiniowania m.in. minimalnej kwoty zadłużenia rachunku, ustawienia zakresu czasowego, min. kwoty zadłużenia kontrahenta, wiekowania należności oraz zobowiązań, a także uwzględnienia dyspozycji zapłat rachunków;


Finansowo-Księgowy – Przelewy
 

W ramach obsługi przelewów w module Finansowo-Księgowym możliwe są następujące opcje:

 •  Rejestrowanie dyspozycji przelewów w oparciu o rejestr VAT, a także innych, nie związanych z rachunkami (np. do U.S.);
 •  Generowanie automatycznych dekretów z wystawionych przelewów na określony dzień, dla określonego banku (strona WINIEN Raportu Bankowego);
 •  Grupowanie przelewów dla jednego kontrahenta do ilości wprowadzonej przez użytkownika oraz wydruk specyfikacji z wystawionego przelewu;
 •  Eksportowanie przelewów do dowolnej aplikacji bankowej, w ramach zdefiniowanych protokołów importu;


Finansowo-Księgowy – Kasa
 

Program umożliwia obsługę Kasy pozwalającą prowadzić raport kasowy (w wybranej walucie), a także wystawiać i drukować dokumenty kasowe KW, KP i Raportu Kasowego. Zatwierdzenie raportu kasowego powoduje automatycznie stworzenie dekretu księgowego, a dzięki powiązaniu z Kartoteką Kontrahentów, Planem Kont oraz Rejestrem Rachunków, możliwa jest pełna kontrola operacji kasowych.

Aplikacja wzbogacona została także o funkcję, które wspomagają rozpisanie zapłat oraz naliczanie odsetek.


Finansowo-Księgowy – Fakturowanie

Moduł Finansowo-Księgowy umożliwia wystawienie:

 •  Faktur oraz ich korekt w powiązaniu ze słownikiem operacji – dzięki temu możliwa jest optymalizacja czynności gdy zachodzi powtarzalność treści faktury;
 •  Faktur oraz korekt o dowolnej treści (np. faktury eksportowe, faktury za czynsz, etc.), a także ich automatyczny zapis w rejestrze sprzedaży.

Po wystawieniu faktur następuje ich automatyczny zapis w rejestrze faktur VAT oraz (również automatyczne) dekretowanie do modułu Finansowo-Księgowego. Można wybrać rachunek bankowy, który drukowany jest w nagłówku faktury.


Finansowo-Księgowy – Koszty rozliczane w czasie

Dzięki opcji tej można:

 •  Planować rozliczenia międzyokresowych kosztów rozliczanych w czasie (np. prenumerata), za pomocą ewidencji pozycji kosztów i automatycznego rozpisania kwoty kosztów czynnych w zadanym czasie;
 •  Generować harmonogram odpisu, przez automatyczne rozpisanie wysokości poszczególnych pozycji kosztów;
 •  Zarejestrować „wagę” – udział poszczególnych stanowisk kosztowych w danej pozycji kosztów międzyokresowych;

Moduł automatycznie tworzy dekrety kosztów międzyokresowych dla danych pozycji zarejestrowanych kosztów międzyokresowych, bądź w sposób zbiorczy, miesięcznie, dla wszystkich wprowadzonych pozycji kosztów.


Finansowo-Księgowy – e-Deklaracje
 

Program Finansowo-Księgowy daje użytkownikom możliwość przesyłania (z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego) elektronicznych deklaracji CIT, VAT etc. wprost do systemu e-deklaracje, a także zwrotnej rejestracji statusu poprzez potwierdzenie od Urzędu Skarbowego.


Finansowo-Księgowy – Zlecenia

Dzięki funkcjonalności tej możliwe jest:

 •  Rejestrowanie kosztów działalności organizacji w zakresie wartości, rodzaju i stanowiska kosztów. Kartoteka zleceń funkcjonuje jako podkartoteka systemu Finansowo-Księgowego i jest powiązana z modułem Planowania. Dzięki temu możliwe jest wygodne i przejrzyste budżetowanie kosztów firmy;
 •  Dekretowanie kosztów z dokładnością do stanowiska kosztów (maszyny, budynku, działu, środka transportu, wyrobu itp.);
 •  Tworzenie zestawień obrotów zleceń od dnia do dnia z podziałem na trzy ustawienia wymiarów kosztów (zlecenie, stanowisko, rodzaj):
  - zlecenia wg rodzaju kosztów,
  - rodzaje kosztów wg stanowisk,
  - stanowiska kosztów wg rodzajów.


Finansowo-Księgowy – Podkartoteki

Dzięki dodatkowym podkartotekom Planu Kont możliwe jest wygodne przeprowadzanie analiz poza Księga Główną. W myśl Ustawy o Rachunkowości są one księgami pomocniczymi w systemie Finansowo- Księgowym i umożliwiają zbudowanie przejrzystego i prostego Planu Kont. W podkartotekach Planu Kont znajdują się zestawienia analogiczne do tych zlokalizowanych w Księdze Głównej. Możliwe jest tworzenie dowolnych, w pełni definiowalnych przez użytkownika podkartotek Planu Kont.