Fundusze i Instytucje Publiczne

Fundusze i Instytucje Publiczne

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Moduł Kadry i Płace został poszerzony o moduł Zarządzania Zasobami Ludzkimi, obejmujący swym zakresem takie zagadnienia jak szkolenia pracowników, zarządzanie procesem rekrutacji czy system oceny pracowniczej.