Fundusze i Instytucje Publiczne

Fundusze i Instytucje Publiczne

Generator Raportów (GR)

Dane w całym ZSI składają się z szeregu relacyjnie ze sobą powiązanych tabel w związku z powyższym Generator Raportów jest oparty na tzw. hurtowni danych.
Generator Raportów generuje raporty w trzech podstawowych kategoriach:
  • sprawozdania urzędowe,
  • sprawozdania stałe wspólne dla wszystkich użytkowników (np. wykazy z kartotek),
  • zestawienia swobodnie definiowane indywidualne użytkownika lub grupy użytkowników oparte o hurtownie danych (np. pomoc udzielona w rozbiciu na kierunki działalności).
Zestawienia generowane z poziomu w/w modułu drukowane są w postaci tabelarycznej. Możliwość graficznej prezentacji dostępna jest w Oracle Bussines Intelligence.
 
Sprawozdania i raporty urzędowe:
Ta kategoria raportów Generatora Raportów służy do sporządzania finansowych sprawozdań lub raportów urzędowych z działalności Funduszu. W Generatorze raportów sprawozdania te zbudowane są na bazie arkusza kalkulacyjnego EXCEL. Każde sprawozdanie posiada definiowalny arkusz wzorcowy, który zawiera symboliczne odwołania do hurtowni danych. Dane znajdujące się w tych sprawozdaniach dotyczą wybranego okresu obliczeniowego. Zawartość każdego sprawozdania można zdefiniować przy pomocy opcji „Definicje sprawozdań”. Źródłem danych dla tych sprawozdań są dane gromadzone w modułach „Finanse Księgowość” oraz „Obsługa Pożyczek (Wnioski/Umowy)”. Informacje, których Prolan ERP nie rejestruje, a są niezbędne do wygenerowania określonego sprawozdania użytkownik musi uzupełnić samodzielnie.
 
Sprawozdania i raporty stałe wspólne dla wszystkich użytkowników:
Ta kategoria raportów Generatora raportów służy do wykonywania raportów z danych rejestrowanych w modułach „Obsługa Pożyczek (Wnioski/Umowy)” oraz w module „Finanse Księgowość”. Raporty tej kategorii można definiować samodzielnie (przez użytkowników posiadających szczególne uprawnienia administratora Generatora raportów za pośrednictwem funkcji "Definicja zestawień"). Funkcja Generatora raportów, służąca do definiowania raportów stałych, umożliwia swobodne definiowanie dowolnych raportów, zdefiniowanie źródła danych oraz dobór odpowiednich parametrów.
 
Zestawienia swobodnie definiowane indywidualnie dla użytkownika lub grupy użytkowników:
Ta kategoria raportów Generatora raportów służy do definiowania oraz wykonywania raportów indywidualnych z danych rejestrowanych w modułach „Obsługa Pożyczek (Wnioski/Umowy)” oraz w module „Finanse Księgowość”.
Zestawienia są podzielone tematycznie zgodnie ze zdefiniowanymi źródłami danych, przykładowo na zestawienia dotyczące wniosków, umów, zaplanowanych oraz zrealizowanych operacji finansowych umów (wypłat i spłat rat kapitałowych, spłat odsetek, wypłat dotacji, itp.), analizy finansowej beneficjentów, itd.