Fundusze i Instytucje Publiczne

Fundusze i Instytucje Publiczne

Finansowo - księgowy

Finansowo – Księgowy to jeden z podstawowych modułów ZSI Prolan ERP, który stanowi doskonałe narzędzie zarządzania finansami jednostki, integrujące wszystkie dane finansowe oraz informacje dotyczące efektywności realizowanych procesów biznesowych. Rozwiązanie umożliwia prowadzenie pełnej księgowości, zarówno według standardów rachunkowości krajowej, jak i zarządczej. System obsługuje księgowość finansową w pełnym zakresie, zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości oraz polskimi przepisami. Uzyskane przy jego pomocy informacje umożliwiają bieżący wgląd w sytuację finansową firmy.
Moduł posiada możliwość prowadzenia analityki poza Planem Kont (księgą główną), na powiązanych z kontem księgi głównej podkartotekach (księgach pomocniczych). Każde konto księgi głównej można powiązać z wieloma podkartotekami np. podkartoteką umów, projektów, pracowników, środków trwałych itd. Powiązanie konta z podkartoteką wymusza w dekretacji wprowadzenie symbolu podkartoteki przy operacji na danym koncie.
System udostępnia rejestr (kartotekę) umów pożyczek w celu rejestracji rzeczywistych operacji na pożyczkach w zakresie: wartości operacji, daty operacji, daty rozliczenia, rodzaju operacji. W module F-K operacje finansowe rejestrowane są z dokładnością do umowy, rodzaju kosztów, źródeł finansowania i kategorii wydatków. Rejestracja operacji finansowych związanych z umowami (wypłaty, spłaty umorzenia itd.) z poziomu modułu F-K nie wymaga ponownego wprowadzania ich w systemie Obsługi Pożyczek (Wnioski/Umowy)”.
Funkcje wspomagające automatyczną dekretację operacji finansowych dla umów dostępne z poziomu księgowania:
  • "Automatyczna dekretacja" wspomagająca dekretację operacji finansowych dotyczących umów (wymagana rejestracja: kod rodzaju dekretowanej operacji finansowej, symbol operacji finansowej przeciwstawnej, numer umowy, księgowaną wartość, daty operacji i rozliczenia).
  • "Automatyczna korekta dekretacji" wspomagająca wprowadzanie korekt dokonanych dekretacji operacji finansowych dotyczących umów.
  • "Rozliczenie umowy (Księgowanie kwoty)" wspomagające rozksięgowanie podanej kwoty na poszczególne operacje finansowe w oparciu o bieżący stan rozliczenia umowy.
  • "Automatyczna dekretacja (zestawienia)" wspomaga rozpisanie kwot dla podanej operacji finansowej dla wielu umów w oparciu o stan ich rozliczenia.
Powiązanie “F-K” z innymi podsystemami poprzez automatyczne tworzenie dekretów w znacznym stopniu zmniejsza ilość wprowadzanej do “F-K” informacji i zmniejsza ilość błędów popełnionych w trakcie dekretacji.