Kadry i Płace

Moduł Kadry i Płace to oprogramowanie dla firm, zgodne z wymaganiami polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania składek ZUS, zasiłków chorobowych, wynagrodzeń oraz podatków.

Dzięki odpowiedniej parametryzacji systemu istnieje możliwość łatwego przystosowania modułu do zmieniających się przepisów i większości przypadków zmiana może być wykonana samodzielnie przez użytkownika.

Program kadrowo-płacowy Prolan umożliwia zgodną z Prawem Pracy swobodę podczas definiowania harmonogramu czasu pracy oraz składników wynagrodzeń. Za jego pośrednictwem mają Państwo również szeroki dostęp do danych za dowolny okres czasu, jak również podgląd rozliczenia podatkowego pracowników i bieżącego stanu przychodów. Program kadrowo płacowy zawiera również rozliczenia oraz ewidencje składek na Fundusze Emerytalne, a dla ułatwienia pracy, jest kompatybilny z MS Office.

Moduł współpracuje z Programem Płatnik a jego zaletą jest możliwość przesyłania drogą elektroniczną dokumentów PIT, z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego do systemu e-deklaracje.

Ponadto program kadrowo płacowy Prolan umożliwia łączenie z kartoteką dowolnego pracownika zeskanowanych dokumentów, np. świadectw pracy.

System ERP Kadry to idealne rozwiązanie do obsługi Działu Kadr, pozwalający na ewidencję danych kadrowych pracowników, absencji, wydruku dokumentów kadrowych i związanych z tym zestawień, czy urlopów. Program kadrowo-płacowy Prolan dodatkowo współpracuje z systemem Karty Pracy i Rejestracji Czasu Pracy – RCP, umożliwiając rejestrację czasu pracy.

Obydwa moduły mają wspólną kartotekę pracowników, a dostęp uzależniony jest od uprawnień.


Kadry i Płace – Płace

Moduł Płace przeznaczony jest do ewidencji danych osobowych pracowników oraz naliczania wynagrodzeń dowolnej grupy zawodowej, zgodnie z systemem określonym przez użytkownika.
Zarówno liczba systemów wynagradzania, jak również składników płacowych jest ograniczona. System umożliwia wprowadzenie rozliczeń wypłat z tytułu zawartych umów o dzieło i umów – zleceń, a także wydruk umów i rachunków. Program kadrowo-płacowy w żaden sposób nie ogranicza ilości list dodatkowych.

Moduł pozwala na:

 • Prowadzenie kartoteki: zasiłkowej, chorobowej, urlopowej, ubezpieczeń społecznych, obejmujących rejestrację podstaw składek, składek rentowych, emerytalnych, wypadkowych, chorobowych przekazanych do ZUS;
 • Wydrukowanie list specjalnych (wg dowolnych składników wynagrodzenia), imiennych, w rozbiciu na poszczególne działy;
 • Generowanie wielomiesięcznych zestawień zbiorczych, które można swobodnie definiować:
  • dla pracowników – kartoteka zarobkowa,
  • dla przedsiębiorstwa – tzw. rejestr płac,
  • dla przedsiębiorstwa – tzw. rejestr kosztów i narzutów płac,
 • Rozliczanie wypłat pracowników za pomocą indywidualnych rachunków rozliczeniowo oszczędnościowych (w tym również przygotowanie wydruków przelewów zbiorowych bądź indywidualnych) z opcją zdefiniowania więcej niż jednego konta osobistego dla każdego z pracowników;
 • Eksport przelewów do systemu bankowego. Funkcjonalność programu kadrowo-płacowego umożliwia bezpośrednie przekazanie drogą elektroniczną przelewów do dowolnego programu bankowego;
 • Integrację z programem ZUS – Płatnik;
 • Obsługę składek oraz spłatę rat pożyczek z PKZP i ZFM;
 • Tworzenie rezerwy przeznaczonej na odprawy emerytalne pracowników.

Kadry i Płace – moduł elektronicznej obsługi PIT-11

 • Możliwość generowania i wysyłania pojedynczego dokumentu z podpisem elektronicznym;
 • Możliwość generowania dokumentów PIT seryjnie i podpisywania w/w dokumentów seryjnie z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub niekwalifikowanego;
 • Rejestrację statusu (potwierdzenie transakcji przez Urząd Skarbowy tzw. UPO-urzędowe potwierdzenie odbioru).

Kadry i Płace – dekretacja do modułu Finansowo-Księgowego

 • Generowanie dekretu księgowego z kosztów wynagrodzeń, wraz z kosztami narzutów na wynagrodzenia wg dowolnie zdefiniowanych dla stanowisk kosztów;
 • Automatyczne przekazywanie dekretów księgowych do programu Finansowo-Księgowego Prolan;
 • Możliwy eksport dekretów w formacie XML lub TXT do dowolnego programu finansowo-księgowego.

Kadry i Płace – Kadry

Funkcjonalność podstawowego systemu Kadry:

 • System ERP umożliwia ewidencję danych kadrowych o pracownikach oraz historii zmian obejmującą:
  • podstawowe dane, takie jak numer ewidencyjny, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, czy imiona rodziców,
  • dane o stanie rodzinnym pracownika, np. stan cywilny, dane współmałżonka i dzieci,
  • dane o wykształceniu, posiadanych zawodach, ukończonych szkołach, tytułach naukowych lub specjalizacjach, szkolenia BHP, odbyte kursy i szkolenia, informacje o przebiegu pracy i zatrudnienia,
  • dane o zaszeregowaniu pracownika,
  • dane o dodatkach i potrąceniach stałych,
 • Oprogramowanie ERP Kadry umożliwia ewidencję danych o absencji pracownika wraz z możliwością przeniesienia do systemu informatycznego PŁACE oraz sporządzanie rocznych oraz miesięcznych statystyk nieobecności z podziałem na rodzaje stanowisk, działy, kategorie, z możliwością sporządzania imiennych statystyk nieobecności;
 • Moduł Kadry ułatwia prowadzenie kartoteki urlopów wypoczynkowych, z opcją pozwalającą na godzinowe rozliczanie urlopu taryfowego;
 • Możliwość wydruku dokumentów „Karta Pracownicza”, „Umowa o pracę”, „Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem”, „Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia”, „Zmiana stanowiska”, „Zmiany zaszeregowania”, „Świadectwo pracy”, „Zaświadczenie o pracy”;
 • Możliwość przechowywania dokumentów w wersji elektronicznej dotyczących pracownika, takie jak świadectwa pracy po zeskanowaniu;
 • Funkcja tworzenia i wydruku indywidualnych harmonogramów czasu pracy przeznaczonych dla poszczególnych pracowników, zatrudnionych w systemie zmianowym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;
 • Możliwość obsługi BHP;
 • Możliwość przygotowania statystyk z danych osobowych i zatrudnienia;
 • System informatyczny dla firm KADRY zintegrowany jest z modułem PŁACE, dodatkowo pozwalając na:
  • przeglądanie kartotek pracownika,
  • przeglądanie kartotek podatkowych.