Prolan ERP Pożyczki

Prolan ERP Pożyczki to nowoczesny system dedykowany dla Agencji Rozwoju Regionalnego, Funduszy Pożyczkowych, Poręczeniowych, a także innych pośredników finansowych udzielających pożyczek, poręczeń, dotacji. W ramach jednej aplikacji skupione są wszystkie funkcje niezbędne do obsługi tego typu instytucji. System pozwala na gromadzenie szerokiego zakresu informacji związanych z działalnością statutową.

Składający się z modułów produkt umożliwia Klientowi rozwiązanie ściśle dopasowane do jego potrzeb. Istnieje możliwość wdrożenia całej aplikacji bądź wybranych modułów.
Oferowana aplikacja jest aplikacją internetową klasy ERP w pełni zintegrowaną z MS Office. Rozwiązanie oparte o bazę danych Oracle 11g, zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa. Zastosowana technologia pozwala na łatwą integrację z innymi systemami np. płatności on-line, ECOD, systemy bankowe, ePUAP.

Wykaz modułów wchodzących w skład Prolan ERP Pożyczki obrazuje poniższy schemat.

Schemat funkcjonalny

Specyfika systemu Prolan ERP Pożyczki ukierunkowana jest na obsługę projektów i umów pożyczek zawieranych w ramach projektów.
Z poziomu modułu Finanse-Księgowość operacje finansowe rejestrowane są z dokładnością do umowy, projektu, rodzaju kosztów, źródeł finansowania i kategorii wydatków, co pozwala na planowanie budżetu i kosztów projektu oraz kontrole jego realizacji.
Dostęp do kartoteki projektów z poziomu modułu Płace daje możliwość podziału czasu pracy pracowników wg procentowego zaangażowania w obsłudze projektów i umożliwia rejestrację kosztów wynagrodzeń z dokładnością do projektu.
W module Środki Trwałe istnieje możliwość podziału kosztów nieruchomości na poszczególne projekty wg zaangażowania etatowego.

Kluczowym elementem systemu jest moduł do Obsługi Pożyczek pozwalający na gromadzenie szerokiego zakresu informacji związanych z działalnością statutową.

Moduł Obsługa Pożyczek umożliwia obsługę całego procesu biznesowego począwszy od złożenia wniosku do podpisania i rozliczenia finansowego umowy. System udostępnia szeroką gamę funkcji wspomagających bieżącą działalność, zarówno w zakresie obsługi umów pożyczek, jak i umów obsługiwanych w ramach projektów finansowanych ze środków własnych lub zewnętrznych.

Produkt Prolan ERP jest rozwiązaniem autorskim Prolan Sp. z o.o. Aplikacja jest stale rozwijana i udoskonalana od 15 lat. Prolan ERP obejmujący między innymi specyfikę pożyczek i projektów eksploatowany jest przez 12 Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Warmińsko- Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie.