Skup

System SKUP służy do automatyzacji i usprawnienia pracy Działu Skupu w zakładach mleczarskich oraz zrzeszeniach producentów mleka. Moduł obejmuje rejestrację dostaw mleka, rozliczenie dostawców, tworzenie dokumentu dekretacji zgodnego z wymaganiami księgowości oraz sprawozdawczości do Agencji Rynku Rolnego. Program jest w pełni zintegrowany z MS Office i w odróżnieniu od konkurencji wykorzystuje bezpieczną relacyjna bazę danych SQL.

Funkcjonalność modułu podstawowego

 • Możliwość rejestracji sklasyfikowanych dostaw towarów od dostawców indywidualnych wg wymagań zamawiającego;
 • Rejestracja wyników badań mikrobiologicznych;
 • Automatyczna klasyfikacja dostaw towarów wg PN na podstawie zarejestrowanych badań;
 • Prowadzenie rejestru potrąceń z potrąceniami ratalnymi i automatycznym naliczaniem odsetek, z możliwością rejestracji spłat zadłużenia poza listą wypłat (np. przez kasę);
 • Generowanie, przeliczanie, wydruk listy płac dla dostawców, pasków wypłat i zestawień zbiorczych;
 • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami wg swobodnie definiowanego przez użytkownika systemu wynagradzania, w tym możliwość prowadzenia różnych cen dla różnych dostawców oraz rozliczanie dostawców wg indywidualnych algorytmów;
 • Prowadzenie kartoteki dostaw wg wymagań ARR wraz z wymianą danych z OT ARR;
 • Dostęp do wszystkich informacji w skali całego roku (kartoteka rozliczeń, kartoteka listy płac, zestawienia statystyczne itd.);
 • Eksport kwot do wypłaty dla rolników do dowolnego programu bankowego;
 • Możliwość tworzenia zestawień:
  • z rejestru dostaw za dowolny okres z sumowaniem wg pkt. skupu, gmin, powiatów, województw, miesięcy, lat i typów dostawcy,
  • globalnych z listy wypłat,
  • innych z listy wypłat wg wymagań Zamawiającego,
  • statystycznych wg składnika oraz dostawcy,
  • rozliczenia potrąceń,
  • dowolnych definiowanych wg wymagań Zamawiającego,
 • Wydruki do ARR związane z dostawcą w postaci formularzy;
 • Możliwość generowania faktur sprzedaży za wykonane usługi (np. badania) w oparciu o listę wypłat;
 • Import danych z cystern samorejestrujących;
 • Import badań laboratoryjnych w formacie csf, csv lub tekstowym;
 • Integracja z programem Rydwan (program do optymalizacji tras skupowych);
 • Możliwość integracji z wagą – pomiar wagi surowca na bramie wjazdowej;

Powiązanie modułu SKUP z innymi modułami PROLAN ERP

 • Współpraca z modułem Gospodarki Materiałowej lub Dział-Handlu/ Magazyny w zakresie importu potrąceń z tytułu sprzedaży towarów, wyrobów, materiałów dla rolników;
 • Powiązanie z modułem Rozliczenie Produkcji w zakresie dostaw dziennych;
 • Automatyczny dekret księgowy z programu Finansowo-Księgowego Prolan ERP obejmujący:
  • księgowanie kosztów wynagrodzeń za surowiec,
  • księgowanie rozliczenia podatku VAT,
  • księgowanie kwot do wypłaty na poszczególne banki,
  • księgowanie potrąceń – opcjonalnie analitycznie wg dostawców lub punktów skupu.