Produkcja mleczarska/ Magazyny produkcyjne

Moduł Produkcja mleczarska/ Magazyny produkcyjne jest modułem dedykowanym wyłącznie dla branży mleczarskiej i pozwala w pełni rozliczyć wydziały produkcyjne z surowca i materiałów bezpośrednich, zużytych w cyklu produkcyjnym. W programie istnieje możliwość rozliczenia surowca wg dowolnie zdefiniowanych składników (plazma, tłuszcz, białko itd.). Program umożliwia całościową rejestrację surowca ze skupu własnego, z zakupu, z przerzutu. Dane z zarejestrowanych dostaw surowca wykorzystywane są w modułach:

 • Laboratorium, które wprowadza wyniki badań dla zarejestrowanych dostaw;
 • Skup, który wykorzystuje zarejestrowane dostawy dzienne jako „rejestr dziennych dostaw” i po dołączeniu badań wykonuje „klasyfikację dostaw”.

Produkcja mleczarska – Moduł podstawowy

Funkcjonalność modułu podstawowego:

 • Rejestracja dokumentów przyjęcia surowca ze skupu własnego, przerzutów lub zakupu wraz z rejestracją badań;
 • Generowanie i wydruk raportów przyjęcia surowca z danego dnia w podziale na trasy, tanki, dostawców, kontrahentów (zakup surowca), oddziały;
 • Możliwość rejestracji receptur na wyroby w podziale na surowiec i materiały bezpośrednie;
 • Możliwość deklarowania:
  • kilku norm dla jednego wyrobu np. norma letnia, zimowa,
  • okresu obowiązywania danej normy,

 • Rejestracja i wydruk raportu produkcji z dowolnego okresu (dzień, miesiąc itd.), obejmującego:
  • ilość produkcji wyrobów,
  • ilość półproduktów,
  • sprzedaż surowca,
  • straty bieżące udokumentowane,
  • przyjęcia inne (np. przetworzenie mleka w proszku),
  • produkcję w toku,
  • ubytki lub odpady poprodukcyjne,

 • Wykonanie rozliczeń miesięcznych produkcji z surowca i materiałów bezpośrednich dla poszczególnych jednostek oraz rozliczenie łączne wszystkich jednostek;
 • Prowadzenie bieżących stanów „produkcji w toku” w zakresie surowca i materiałów bezpośrednich;
 • Wystawianie dokumentów sprzedaży surowca w dwóch wariantach:
  • rejestracja wydania surowca (bez powiązania z laboratorium, bez WZ, bez faktury),
  • rejestracja wydania surowca w rozbiciu na komorę cysterny, automatyczne generowanie badań w Laboratorium, wystawienie dokumentu wydania surowca, fakturowanie okresowe (zbiorcze) z możliwością wyboru wg litrów, jednostek tłuszczu lub jednostek kalkulacyjnych. Fakturowanie okresowe może być prowadzone w oparciu o cennik na kontrahencie. Bezpośrednie powiązanie z rejestrami VAT w programie Finansowo-Księgowym,

 • Możliwość wystawiania faktur sprzedaży na mleko lub śmietanę przerzutową;
 • Możliwość tworzenia zestawień:
  • raport miesięczny surowca wg skupu i wg produkcji z podziałem na oddziały lub ogółem dla zakładu;
  • zestawienie zużycia surowca na wyroby wg dowolnego wariantu oraz rozliczenie materiałów bezpośrednich w przekroju: wyrób -> materiał bezpośredni, materiał bezpośredni -> wyrób.

Produkcja mleczarska – Przyjęcie surowca

Moduł ten służy do wspomagania rejestracji surowca poprzez automatyczny odczyt dostaw dziennych z komputera pokładowego samochodu – cysterny. Dodatkowo można kontrolować zarejestrowane dostawy z odczytem  pomiaru wagi surowca z wagi elektronicznej.

Produkcja mleczarska – Magazyny przyprodukcyjne

Funkcjonalność modułu podstawowego:

 • Tworzenie dowolnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa poprzez swobodną definicję jednostek magazynowych i jednostek obrotu materiałowego oraz dowolnego obiegu dokumentów na zdefiniowanej strukturze organizacyjnej;
 • Prowadzenie kartotek indeksów materiałowych wg bieżących cen średnich ważonych, ewidencyjnych, TKW (technicznego kosztu wytworzenia), wg partii i daty przydatności;
 • Prowadzenie ewidencji dokumentów obrotu materiałowego (PZ, WZ, MM, RW i innych dowolnie definiowanych przez użytkownika);
 • Możliwość przypisania rodzajów kosztów i zleceń podczas rejestrowania obrotów kosztowych na dokumentach magazynowych np. RW;
 • Rejestracja stanów magazynowych (ilościowa i wartościowa) wg miesięcy w przekroju rocznym;
 • Generowanie i wydruk zestawień obrotów dla dowolnego indeksu materiałowego;
 • Możliwość prowadzenia słownika zleceń, stanowisk kosztów i rodzajów kosztów;
 • Możliwość generowania zestawienia materiałów bezpośrednich z uwzględnieniem stanów na produkcji i w innych oddziałach na magazynie technicznym;
 • Wydruk arkusza inwentaryzacyjnego;
 • Możliwość prowadzenia inwentaryzacji oraz wspomagania wydań i przyjęć przy pomocy inwentaryzatora lub terminala przenośnego;
 • Funkcjonalność pozwala na rejestrację dokumentów kosztowych wg zleceń i generowanie dekretu księgowego wg rodzajów kosztów, stanowiska kosztów, zlecenia.

Powiązanie modułu Produkcja mleczarska z innymi modułami PROLAN ERP

 • Powiązanie z systemem Dział Handlu/ Magazyny w zakresie:
  • przekazywania dziennych raportów produkcji, jako dokumentów przyjęcia z możliwością rejestracji partii,
  • możliwość kontroli poprawności partii na dokumentach wydań wyrobów (tzw. kontrola dopuszczenia do wydania wyrobu z produkcji),
 • Powiązanie z modułem Gospodarki Materiałowej w zakresie importu dokumentów magazynowych, jako dokumentów przyjęcia materiałów bezpośrednich na magazyn przyprodukcyjny;
 • Powiązanie z systemem SKUP w zakresie porównań miesięcznego zestawienia z raportów dziennego przyjęcia surowca z zestawieniem ilościowym z listy wynagrodzeń dostawców mleka (Rozliczenie B);
 • Powiązanie z modułem LABORATORIUM w zakresie:
  • badania dostawców,
  • badań produkcji w toku,
  • badań wyrobów,
 • Powiązanie z modułem Finansowo-Księgowym w zakresie rozliczenia kosztów produkcji i sprzedaży oraz zakupu surowca;
 • Powiązanie z modułem Zaopatrzenie w zakresie generowania zamówień do dostawców na materiały bezpośrednie.