Środki Trwałe

Moduł Środki Trwałe służy do ewidencjonowania, aktualizacji i umarzania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz prowadzenia ewidencji wyposażenia. Naliczanie amortyzacji odbywa się metodą liniową, jednorazową lub degresywną, w oparciu o definiowane stawki amortyzacyjne.

Program pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym. Moduł jest w pełni zintegrowany z systemem finansowo-księgowym, co umożliwia pełną dekretację każdego środka trwałego wg indywidualnych wymagań.

Moduł Środki Trwałe obejmuje kilka obszarów funkcjonalnych:

Środki Trwałe – Moduł Podstawowy

Funkcjonalność modułu podstawowego obejmuje:

 • Prowadzenie Kartoteki Środków Trwałych, z możliwością rejestracji na stanowiska kosztów, grupy, działy, pracowników itp.;
 • Ewidencję wyposażenia;
 • Automatyczne naliczanie umorzenia i amortyzacji metodą liniową, jednorazową lub degresywną z wykorzystaniem współczynników przeliczeniowych;
 • Możliwość ewidencji i rozliczenia udzielonych dotacji;
 • Możliwość indywidualnego określenia czy amortyzacja będzie prowadzona metodą procentową lub czasową, wydruk tabel amortyzacyjnych wg zadanych warunków;
 • Okresowe umarzanie środków trwałych, ewidencję nakładów cząstkowych;
 • Rozliczenie inwentaryzacji (wydruk arkusza inwentaryzacyjnego dla środków trwałych i wyposażenia wg pracowników, stanowisk kosztów, działów);
 • Możliwość sporządzenia planu amortyzacji ze stanu na początek roku;
 • Generowanie i wydruk zestawień wg zadanych warunków z podziałem na środki trwałe: przyjęte, zlikwidowane, służące ochronie środowiska, okresowo umarzane, zmodernizowane itd.;
 • Ewidencję dowodów zmian wyposażenia (zmiana miejsca użytkowania);
 • Wydruki OT, LT, MT w formie graficznej dla środka trwałego i wyposażenia;
 • Wydruk kartoteki środka trwałego w podziale na umorzenie podatkowe, bilansowe i dotacyjne;
 • Dodatkowe wydruki: protokół zbędnego urządzenia, protokół fizycznej likwidacji, protokół likwidacji wyposażenia;
 • Możliwość podpinania do kartoteki środka trwałego lub wyposażenia dowolnych załączników w formie elektronicznej (np. zeskanowany protokół likwidacji z podpisami i pieczęciami komisji).

Środki Trwałe – Wspomaganie inwentaryzacji przy pomocy czytnika kodów kreskowych

Podstawowe funkcje:

 • Ewidencja środka trwałego lub wyposażenia poprzez kod kreskowy;
 • Wydruk etykiety (kod kreskowy, nazwa, nr ewidencyjny);
 • Rozliczenie inwentaryzacji przy pomocy kolektora danych lub terminala.

Środki Trwałe – Źródła finansowania

Podstawowe funkcje:

 • Możliwość ewidencji źródeł finansowania w kartotece środka trwałego;
 • Planowanie umorzeń z udziałem źródeł finansowania;
 • Tabela amortyzacji z podziałem na źródła finansowania;
 • Zestawienie z dowodów wg źródeł finansowania.

Środki Trwałe – Dekretacja do modułu Finansowo-Księgowego

Automatyczny dekret księgowy z naliczonego umorzenia i amortyzacji obejmuje:

 • Księgowanie amortyzacji podatkowej i bilansowej;
 • Księgowanie ulg inwestycyjnych;
 • Księgowanie kosztów rodzajowych wg stanowisk kosztów;
 • Księgowanie dodatkowe wg wymagań użytkownika;
 • Inne księgowania wg wymagań Zamawiającego.