Kadry i Płace

Moduł Kadry i Płace spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną Prawem Pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Program umożliwia szeroki dostęp do danych za dowolny okres czasu oraz podgląd bieżącego stanu przychodów i rozliczenia podatkowego pracowników. Moduł uwzględnia rozliczenie i ewidencje składek na Fundusze Emerytalne oraz jest zintegrowany z MS Office.

Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik i umożliwia przesłanie dokumentów PIT w sposób elektroniczny, z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego do sytemu e-deklaracje. Dodatkowo z kartoteką danego pracownika można związać dowolne dokumenty w postaci zeskanowanej np. świadectwa pracy.

System KADRY jest przeznaczony do obsługi Działu Kadr w zakresie ewidencji danych kadrowych pracowników, absencji, urlopów oraz wydruku dokumentów kadrowych i zestawień z tym związanych. System KADRY współpracuje z systemem Karty Pracy i Rejestracji Czasu Pracy – RCP w zakresie rejestracji czasu pracy. Kartoteka pracowników jest wspólna dla obydwu modułów, a dostęp do wybranego zakresu danych zależy od otrzymanych uprawnień.

Kadry i Płace – Płace

Moduł Płace służy do ewidencji danych osobowych pracowników i naliczania wynagrodzeń dla dowolnej grupy zawodowej, wg systemu wynagradzania określonego przez użytkownika. Liczba systemów wynagradzania oraz składników płacowych jest nieograniczona. Moduł pozwala na prowadzenie rozliczeń wypłat z tytułu zawartych umów – zleceń oraz umów o dzieło oraz wydruk umów i rachunków. Program nie ogranicza ilości list dodatkowych.

Moduł umożliwia:

 • Prowadzenie kartoteki: urlopowej, chorobowej, zasiłkowej, ubezpieczeń społecznych, w tym: rejestrację podstaw składek, składek emerytalnych, rentowych, wypadkowych, chorobowych przekazanych do ZUS;
 • Wydruk list specjalnych (wg dowolnych składników wynagradzania) imiennych lub w rozbiciu na poszczególne działy;
 • Generowanie wielomiesięcznych zestawień zbiorczych z możliwością swobodnego ich definiowania:
  • dla pracowników – kartoteka zarobkowa,
  • dla przedsiębiorstwa – tzw. rejestr płac,
  • dla przedsiębiorstwa – tzw. rejestr kosztów i narzutów płac,

 • Możliwość rozliczania wypłat pracowników poprzez indywidualne rachunki rozliczeniowo-oszczędnościowe (w tym sporządzanie wydruków przelewów indywidualnych lub zbiorowych) z możliwością zdefiniowania więcej niż jednego konta osobistego dla każdego pracownika;
 • Eksport przelewów do systemu bankowego. Rozwiązanie to pozwala na bezpośrednie przekazywanie drogą elektroniczną przelewów bankowych do dowolnego programu bankowego;
 • Integracja z programem Płatnik ZUS;
 • Obsługa składek i spłat rat pożyczek z PKZP i ZFM;
 • Możliwość tworzenia rezerwy na odprawy emerytalne pracowników;
 • Możliwość wysyłania dokumentów PIT w postaci elektronicznej z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego;
 • Rejestrację statusu (potwierdzenie transakcji przez Urząd Skarbowy tzw. UPO-urzędowe potwierdzenie odbioru).

Kadry i Płace – moduł elektronicznej obsługi PIT-11

 • Możliwość generowania i wysyłania pojedynczego dokumentu z podpisem elektronicznym;
 • Możliwość generowania dokumentów PIT seryjnie i podpisywania w/w dokumentów seryjnie z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub niekwalifikowanego;
 • Rejestrację statusu (potwierdzenie transakcji przez Urząd Skarbowy tzw. UPO-urzędowe potwierdzenie odbioru).

Kadry i Płace – dekretacja do modułu Finansowo-Księgowego

 • Generowanie dekretu księgowego z kosztów wynagrodzeń, łącznie z kosztami narzutów na wynagrodzenia wg dowolnie zdefiniowanych stanowisk kosztów;
 • Automatyczne przekazanie dekretów księgowych do systemu Finansowo-Księgowego Prolan;
 • Eksport dekretu do dowolnego systemu finansowo-księgowego w formacie XML lub TXT.

Kadry i Płace – Kadry

Funkcjonalność modułu podstawowego Kadry:

 • Ewidencja danych kadrowych o pracownikach oraz historii zmian z zakresu:
  • danych podstawowych (np. numer ewidencyjny, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, stały i tymczasowy adres zamieszkania, itp.),
  • danych o stanie rodzinnym pracownika (dane współmałżonka, dzieci),
  • danych o wykształceniu, zawodach, ukończonych szkołach, zdobytych tytułach naukowych lub specjalnościach, dane o przebiegu pracy i zatrudnienia, szkolenia BHP, odbytych kursach i szkoleniach,
  • danych o zaszeregowaniu pracownika,
  • danych o dodatkach i potrąceniach stałych itd.,
 • Ewidencja danych o absencji pracownika, z możliwością przenoszenia do programu PŁACE oraz sporządzanie miesięcznych i rocznych statystyk absencji z podziałem na działy, kategorie, rodzaje stanowisk, z możliwością sporządzania imiennych statystyk absencji;
 • Prowadzenie kartoteki urlopów wypoczynkowych, z możliwością godzinowego rozliczania urlopu taryfowego;
 • Wydruk dokumentów: „Karta pracownicza”, „Umowa o pracę”, „Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem”, „Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia”, „Świadectwo pracy”, „Zmiana stanowiska”, „Zmiany zaszeregowania”, „Zaświadczenie o pracy”;
 • Możliwość przechowywania dokumentów w postaci elektronicznej związanych z pracownikiem (np. świadectwa pracy po zeskanowaniu);
 • Możliwość tworzenia i wydruku indywidualnych harmonogramów czasu pracy dla poszczególnych pracowników pracujących w systemie zmianowym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;
 • Obsługa BHP;
 • Statystyki z danych osobowych i zatrudnienia;
 • Program KADRY jest zintegrowany (wspólna baza danych) z programem PŁACE, umożliwiając dodatkowo:
  • przeglądanie kartotek pracownika,
  • przeglądanie kartotek podatkowych.