Finansowo-Księgowy

Moduł Finansowo-Księgowy jest zgodny z Ustawą o Rachunkowości i stanowi kompletny oraz w pełni zintegrowany system księgowy, stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm. Realizuje wszystkie operacje księgowe, począwszy od tworzenia planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez rozrachunki i windykacje, aż po automatyczne sporządzanie deklaracji F01, rachunku zysków i strat oraz różnego rodzaju zestawień i raportów. Aplikacja może funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami dziedzinowymi systemu Prolan ERP. Moduł współpracuje z dowolnym systemem bankowym zarówno w zakresie importu wyciągów bankowych, jak i eksportu przelewów do banku. Moduł Finansowo-Księgowy pozwala przesyłać w sposób elektroniczny, z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego, deklaracje CIT, VAT itd. do sytemu e-deklaracje.

Podstawowymi danymi wejściowymi do systemu są dowody księgowe, wprowadzane bezpośrednio do programu Finansowo-Księgowego, lub tworzone automatycznie z innych modułów (np. dekrety z amortyzacji utworzone w module Środki Trwałe, raportów kasowych itd.). Automatyczne dekrety księgowe gromadzone są w kartotece tzw. Importu danych, w celu kontroli automatycznego rozksięgowania. System posiada możliwość prowadzenia analityki poza Planem Kont (Księgą Główną), na powiązanych z systemem podkartotekach (księgach pomocniczych).

Obszar funkcjonalny umożliwia rejestrację zdarzeń w wartościach walutowych, posiada mechanizmy wspomagające rozliczanie różnic kursowych, a także umożliwia uzgadnianie salda z kontrahentem w walutach.

Dodatkowe podkartoteki Planu Kont umożliwiają prowadzenie analityki poza Księgą Główną. Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości stanowią one księgi pomocnicze w systemie Finansowo-Księgowym i umożliwiają zbudowanie prostego i przejrzystego Planu Kont. Podkartoteki Planu Kont posiadają analogiczne zestawienia księgowe, jak Księga Główna.

Każde konto Księgi Głównej można powiązać wyłącznie z jedną podkartoteką. Powiązanie konta z podkartoteką wymusza w dekretacji wprowadzenie symbolu podkartoteki przy operacji na danym koncie.

Moduł Finansowo-Księgowy obejmuje kilka obszarów funkcjonalnych:

Podstawowa funkcjonalność modułu Finansowo-Księgowego

Podstawowa funkcjonalność modułu Finansowo-Księgowego obejmuje:

 • Kartotekę Planu Kont, Kartotekę Kontrahentów, Rejestrów VAT, inne dowolne podkartoteki Planu Kont;
 • Prowadzenie Kartoteki Kontrahenta z rejestracją danych podstawowych (nazwa, NIP, adres, dane kontaktowe), danych handlowych (forma płatności, upust, limit kredytowy itp.), rachunków bankowych, odbiorców;
 • Rejestrację i ewidencję dowodów księgowych z funkcjami:
  • kontroli merytorycznej,
  • zgodności stron WINIEN=MA,
  • zgodności kręgu kosztów,
  • automatycznego rozksięgowania zapłat,
  • kopiowania/ stornowania/ korekty dokumentu księgowego,
 • Obsługę kompensat w zakresie rejestracji kompensujących się rachunków oraz wydruku kompensaty;
 • Możliwość tworzenia swobodnie definiowanych zestawień z obrotów i sald rejestrowanych w kartotece np. stan konta, potwierdzenie salda, wezwanie do zapłaty, wydruk dziennika;
 • Obsługę not odsetkowych – generowanie not odsetkowych dla wielu kontrahentów na dany dzień z możliwością określenia minimalnej kwoty odsetek;
 • Obsługę Intrastat.

Finansowo-Księgowy – Rejestr VAT

Rejestr VAT pozwala na ewidencję faktur sprzedaży i zakupu (w tym również w walucie obcej), zgodnie z wymaganiami Ustawy o Podatku VAT. Faktury mogą być ewidencjonowane w jednym lub kilku rejestrach, dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika. Rejestr VAT pozwala na wprowadzanie dowolnej dodatkowej dekretacji, w tym kosztowej. Moduł pozwala na wykonanie automatycznego dekretu z danego rachunku, z możliwością wydruku dowodu księgowania i umożliwia wykonanie okresowych dekretów z podziałem na koszty, VAT, zobowiązania lub należności.

Większość zapisów do Rejestru VAT dokonuje się w sposób automatyczny z modułów dziedzinowych np. zatwierdzenie faktury sprzedaży w module Dział Handlu powoduje automatyczny zapis w Rejestrze Sprzedaży, natomiast zatwierdzenie Raportu kasowego w module Kasa powoduje automatyczne wprowadzenie zapłaty do danego rachunku w rejestrze.

Z poziomu Rejestru VAT dostępne są różnego rodzaju analizy i zestawienia, w tym m.in.:

 • Zestawienie rachunków wymaganych do zapłaty na dany dzień (tzw. spodziewane zapłaty) z możliwością ustawienia zakresu czasowego, minimalnej kwoty zadłużenia rachunku, minimalnej sumy zadłużenia kontrahenta, wiekowania należności i zobowiązań, uwzględnienia dyspozycji zapłat rachunków;
 • Zestawienie do rozliczeń podatku VAT;
 • Zestawienie płynności finansowej itd.

Finansowo-Księgowy – Przelewy

Obsługa przelewów obejmuje:

 • Rejestrację dyspozycji przelewów w oparciu o rejestr VAT i innych dyspozycji nie związanych z rozrachunkami (np. do Urzędu Skarbowego);
 • Rozpisanie przelewów z wprowadzonych faktur zakupu, z możliwością kompensaty z fakturami korygującymi zakupu oraz fakturami sprzedaży;
 • Grupowanie przelewów dla jednego kontrahenta do ilości podanej przez użytkownika i wydruk specyfikacji z wystawionego przelewu;
 • Eksport przelewów do dowolnego programu bankowego, dla zdefiniowanych protokołów importu;
 • Tworzenie automatycznego dekretu z wystawionych przelewów na dany dzień dla danego banku (strona WINIEN Raportu Bankowego).

Finansowo-Księgowy – Kasa

Obsługa Kasy pozwala na prowadzenie raportu kasowego (w dowolnej walucie) oraz wystawianie i wydruk dokumentów kasowych KP, KW i Raportu Kasowego. Zatwierdzenie raportu kasowego generuje automatyczny de­kre­t księgowy, a powiązanie z Rejestrem Rachunków, Kartoteką Kontrahentów oraz Planem Kont pozwala na kontrolę realizacji operacji kasowych.

Moduł posiada funkcje wspomagające rozpisania zapłat i naliczania odsetek.

Finansowo-Księgowy – Fakturowanie

Funkcjonalność umożliwia wystawianie:

 • Faktur i korekt o dowolnej treści (w tym np. faktury za czynsz i faktury eksportowe), automatyczny zapis faktury do rejestru sprzedaży;
 • Faktur i korekt w powiazaniu ze słownikiem operacji, co pozwala na optymalizację czynności w sytuacji powtarzalnej treści faktury.

Wystawione faktury są automatycznie zapisywane do rejestru faktur VAT i automatycznie dekretowane do modułu Finansowo-Księgowego. Istnieje możliwość wyboru rachunku bankowego, drukowanego w nagłówku faktury.

Finansowo-Księgowy – Koszty rozliczane w czasie

Funkcjonalność umożliwia:

 • Planowanie rozliczeń kosztów międzyokresowych, rozliczanych w czasie (np. polisa, prenumerata), poprzez ewidencję pozycji kosztów i automatyczne rozpisanie kwoty kosztów czynnych w zadanym okresie czasu;
 • Możliwość tworzenia harmonogramu odpisów, poprzez automatyczne rozpisanie wysokości poszczególnych pozycji kosztów;
 • Możliwość rejestracji „wagi” – udziału poszczególnych stanowisk kosztów w danej pozycji kosztów międzyokresowych;
 • Automatyczną dekretację kosztów międzyokresowych dla poszczególnych pozycji zarejestrowanych kosztów międzyokresowych, lub zbiorczo miesięcznie dla wszystkich wprowadzonych pozycji kosztów.

Finansowo-Księgowy – e-Deklaracje

Moduł Finansowo-Księgowy pozwala na przesyłanie w sposób elektroniczny z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego deklaracji CIT, VAT itd. do sytemu e-deklaracje oraz zwrotną rejestrację statusu (potwierdzenie transakcji przez Urząd Skarbowy tzw. UPO-urzędowe potwierdzenie odbioru).

Finansowo-Księgowy – Zlecenia

Funkcjonalność umożliwia:

 • Rejestrację kosztów działalności przedsiębiorstwa w zakresie – wartość kosztów, rodzaj kosztów, stanowisko kosztów. Kartoteka zleceń stanowi podkartotekę systemu Finansowo-Księgowego i w powiązaniu z modułem Planowanie pozwala na budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa;
 • Możliwość dekretacji kosztów z dokładnością do stanowiska kosztów (środka transportu, maszyny, budynku, działu przedsiębiorstwa, wyrobu itp.);
 • Generowanie zestawienia obrotów zleceń od dnia do dnia w podziale na trzy ustawienia wymiarów kosztowych (rodzaj kosztów, stanowisko kosztów, zlecenie):
  - stanowiska kosztów wg rodzajów kosztów (konta „5” wg kont „4”),
  - rodzaje kosztów wg stanowisk kosztów (konta „4” wg kont „5”),
  - zlecenia wg rodzajów kosztów (zlecenia wg kont „4”).

Finansowo-Księgowy – Podkartoteki

Dodatkowe podkartoteki Planu Kont umożliwiają prowadzenie analityki poza Księgą Główną. Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości stanowią one księgi pomocnicze w systemie Finansowo-Księgowym i umożliwiają zbudowanie prostego i przejrzystego Planu Kont. Podkartoteki Planu Kont posiadają analogiczne zestawienia księgowe, jak Księga Główna. Funkcjonalność umożliwia tworzenie dowolnych zdefiniowanych przez użytkownika podkartotek Planu Kont (np. podkartoteki lokat bankowych).